POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA:

1. FOTOKOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
2. POPUNjENA PRIJAVA (DOBIJA SE U SEKRETARIJATU ILI NA SAJTU ŠKOLE)
3. POTVRDA O UPLATI DONACIJE ZA PRIJEMNI ISPIT
500,00 dinara na račun škole: MUZIČKA ŠKOLA „ MOKRANjAC“, DEČANSKA BR.6, 840-1392666-17

RADNO VREME SEKRETARIJATA ŠKOLE: od 09.00. – 14.00. časova, TEL: 011/3243-538