klavir, violina, violončelo, kontrabas, solo pevanje, gitara, flauta, harmonika

PROVERA MUZIČKIH I OPŠTIH SPOSOBNOSTI ODRŽAĆE SE

Petak, 16. maja 2014. – psihološko testiranje
16,30 časova deca do 9 godina
18 časova deca preko 9 godina

Subotu, 17 . maja 2014. u 11 časova- polaganje prijemnog ispita
provera muzičkih sposobnosti

POTREBNA DOKUMENTA SE PREDAJU od 5. maja do 15.maja od 9 do 13 časova u školi, Kondina 6, Beograd

NAKNADNE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U OBZIR!!!

  1. prijava za prijemni (dobija se u školi)
  2. izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija bez obzira kada je izdata)
  3. potvrda o uplati na 500,00 dinara na tekući račun: 840-1589666-38

svrha uplate: polaganje prijemnog ispita za prvi razred OMŠ