Mesto:Kragujevac
Adresa:Radoja Domanovića 2
PTT:34000
Opština:Kragujevac
Telefon:034/370-201
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://wwwmedicinska kg.com
Prvi e-mail:medskg@ptt.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Škola je počela sa radom 1.oktobra 1947.godine, kao državna škola za medicinske sestre. To znači, da je prošle školske godine obeleženo 60 godina od osnivanja škole. Te godine upisane su 42 učenice, i bile su smeštene u preuređenoj zgradi u ulici Svetozara Markovića, u kojoj je bio i internat za sve učenice. Uslovi su za današnje prilike, bili jako skromni.

Prva generacija učenica 1948. godine

Osnivač škole je bilo Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Srbije, a kasnije je funkciju osnivača preuzeo Narodni odbor Opštine Kragujevac. Škola je dobila početna kreditna sredstva, sa kojima je nabavila osnovna materijalna sredstva za rad. U školi je bilo zaposleno šest nastavnika, s tim što su svi radili honorarno, čak i direktor dr Zoran Mišić.

Prva školska zgrada, kuća Bojadžića – Pavlovića u ulici Svetozara Markovića

U novu zgradu, koja je namenski građena i u kojoj je takođe bio internat za učenice, škola je preseljena 1954.godine. Novi uslovi i internatski smeštaj su predstavljali, za tadašnje vreme, visoki standard i odlične mogućnosti za ostvarivanje obrazovne i vaspitne uloge škole. Imajući u vidu posleratne uslove i to da su učenice dolazile iz raznih krajeva naše zemlje, sa različitim kulturnim navikama, vaspitna uloga škole je bila veoma naglašena i važna za zanimanje budućih medicinskih sestara.
Škola je prošla kroz više reformi srednjeg stručnog obrazovanja a broj  učenika se stalno povećavao, tako da je već šk.1955/56. školu završilo 156 učenika, šk.1978/79. 482 učenika,  šk.1996/97 1030 učenika, šk.2000/01. 1306 učenika a šk.2002/03. 1189 učenika. Šk.2007/08. završilo je 997 učenika. Od šk. 2003/04. u školu se upisuje po jedno ogledno odeljenje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita za zanimanje medicinska sestra-tehničar. U ogledna odeljenja upisuje se po 20 učenika i oni rade po posebnom programu, po kome su već maturirale tri generacije učenika. Karakteristika ovog programa da se radi po modulima, sa planiranim ishodima i sa povećanim brojem praktične nastave, sa ferijalnom i predmaturskom praksom i angažovanjem socijalnih partnera i oceni stručnosti učenika.
U proteklom periodu u školi su pripremani kadrovi za više zanimanja zdravstvene struke: medicinska sestra –tehničar, pedijatrijska sestra, radiološki i sanitarni tehničari, ginekološko-akušerske sestre, sestre vaspitačkog smera, zubni i farmaceutski tehničari, a od pre dve školske godine i laboratorijski tehničari. Škola nastoji da se prilagodi potrebama društva i pomogne u zapošljavanju mladih.
Uspešnost i prepoznatljiv stil rada škola je gradila svih proteklih godina, ali ono što je davalo poseban kvalitet su naši učenici. Zbog velikog interesovanja za zanimanja zdravstvene struke i selekcije prilikom upisa, u školu su se upisivali uglavnom odlični i vrlodobri učenici što je predstavljalo izuzetan potencijal za ostvarivanje svih nastavnih programa.
Za uspešan rad i rezultate u ostvarivanju vaspitno-obrazovnih zadataka i vannastavnih aktivnosti u proteklom periodu Škola je dobila veliki broj nagrada i priznanja. Najznačajnija su:
– Plaketa 25.maj, priznanje koje je dodelila Skupština RS, za postignute rezultate u obrazovanju i vaspitanju;
– Diploma grada Kragujevca, koju je dodelila Skupština grada;
– Tri zlatna znaka Crvenog krsta Jugoslavije 1970.,1976. i 1986. godine.
Posebno treba istaći rezultate rada Omladinske organizacije Crvenog krsta, koja je pored najvećih priznanja, svih predhodnih godina bila uključena u mnoge humanitarne akcije, zdravstveno prosvećivanje, pružanje pomoći raznim kategorijama stanovništva /posebno starim licima/, što je bilo veoma značajno u vreme ratova na tlu bivše Jugoslavije.
U okviru takmičenja prve pomoći, koje organizuje Udruženje medicinskih škola RS i Ministarstvo prosvete RS, ekipa naše škole je osvojila prvo mesto na republičkom i saveznom takmičenju šk.1993/94.god. a osmo mesto na Evropskom takmičenju u Londonu. Ekipa naše škole je učestvovala na Evropskom takmičenju i u Lilu u Francuskoj šk.1996/97.god. i osvojila deseto mesto.
Naši učenici osvojili su nagrade i priznanja i na drugim takmičenjima, kao što su prvo mesto na saveznom takmičenju zubnih tehničara šk.1999/2000., prvo mesto na saveznom takmičenju iz anatomije i fiziologije šk.2001/02.godine. Na takmičenjima iz prve pomoći, koje organizuje Zajednica Medicinskih škola RS, naša škola je osvojila prvo mesto šk.2004/05, 2005/06 i 2006/07.godine. Naši učenici postižu značajne rezultate i na sportskim takmičenjima srednjih škola i na takmičenjima Domova RS.
Škola se u svom dugogodišnjem radu suočavala sa različitim problemima, koje je uspešno rešavala, a danas je ostao osnovni problem nedostatak fiskulturne sale i odgovarajućeg kabinetskog i laboratorijskog prostora da bi se nastava osavremenila i uvele nove tehnologije.
Najteži period, koji će ostati u sećanju i u analima škole, je proleće 1999.godine kada je pokrenuta NATO agresija na našu zemlju. Nastava je prekinuta, škola je pretrpela izvesna oštećenja, a učenici su šk.godinu završili na neregularan način.