Sadržaj i aktivnosti: 1. Upoznavanje polaznika sa pojmom, značajem i potrebom za muzičkim opismenjavanjem učenika osnovne škole. 2. Analiza aktuelnog nastavnog plana i programa po razredima (ciljevi, zadaci, operativni zadaci), uz prikaz i tumačenje sadržaja predviđenih za realizaciju u oblasti muzičke pismenosti. 3. Uvid u trenutnu praksu realizovanja nastave muzičke kulture u osnovnoj školi i realizovanje programa iz osnova muzičke pismenosti, predstaviće se preko rezultata obavljenog istraživanja u pomenutoj oblasti (istraživanje obavljeno u okviru magistarske teze autora i realizatora seminara, Jelene Dimitrijević, pod nazivom „Realizacija osnova muzičke pismenosti u trećem i četvrtom razredu osnovne škole“). 4. Na osnovu analize postojeće muzičko-metodičke literature, teorijsko predavanje i praktičnu demonstraciju prikaz razvojnog put metodologije rada na realizovanju programskih sadržaja iz osnova muzičke pismenosti, u fazi pripreme za muzičko opismenjavanje (I i II razred) i fazi svesnog muzičkog opismenjavanja (počev od III razreda, pa do kraja osnovne škole). 5. Interaktivna radionica, polaznici se obučavaju za primenu metodskih postupaka, neophodnih kod postavke tonskih visina, lestvica, ritma, muzičkog metra, dinamičkih oznaka, tempa i drugih pojmova iz oblasti muzičke pismenosti i muzičke teorije u osnovnoj školi (aktivnosti obrade pesama po sluhu i iz notnog teksta, obrade pesama modela zasnovanih, kako na muzičkom folkloru tako i prilagođeno današnjem vremenu, kao i savladavanje metodskih postupaka u obradi brojalica, muzičkih igara i aktivnostima slušanja muzike). 6. Predlozi mogućih, savremenijih i vremenski manje zahtevnih postupaka u realizaciji gradiva iz osnova muzičke pismenosti u osnovnoj školi. 7. Korelacija nastave muzičke kulture i iz osnova muzičke pismenosti sa drugim nastavnim predmetima, kao i mogućnosti organizacije nastavnog časa kod obrade i utvrđivanja sadržaja iz ove oblasti. 8. Primena didaktičkih principa i savremenih nastavnih sredstava u realizovanju, savladavanju i utvrđivanju sadržaja iz osnova muzičke pismenosti. 9. Mogućnosti primene različitih kompjuterskih programa u ovoj oblasti.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi
Broj učesnika: 30
Trajanje: dva dana (16 bodova)