GALIS informacioni sistem za muzičke i baletske škole Republike Srbije je namenjen je za OPERATIVNO vođenje muzičkih i baletskih škola u kome učestvuju svi subjekti škole

__________________________________________________________________________________________________________

Autor sistema je Nebojša Obradović, profesor i inženjer u oblasti informacionih tehnologija – glavni distributer je kompanija GALILEJ informacione tehnologije – Beograd. galilej.com

U GALIS školski informacioni sistem za muzičke i baletske škole se ulazi na dva načina:

 1. Preko portala obrazovnih ustanova Srbije unosom početnih slova škole galis.rs, pa se izborom škole ulazi u Galis.
 2. Direktno preko adrese: galis.rs/ms.
 3. Direktan ulazak u mobilnu verziju sistema je preko linka: Mobile. Ulazak u mobilnu verziju iz samog Galis je preko menija Mobile Mobile.

__________________________________________________________________________________________________________

Registraciju za dobijanje demo naloga možete izvršiti preko sajta: galilej.com . Pomoću demo naloga možete isprobati sve opcije GALIS-a.

__________________________________________________________________________________________________________

GALIS je nastao kao proizvod 17. godina rada na problematici vođenja muzičkih i baletskih škola Rpublike Srbije kao i u okolnim državama. Iskustva Autora ka profesora, saradnja, konsultacije i koordinacije sa velikim brojem muzičkih i baletskih škola u Republici Srbiji, a i kontakti sa muzičkim školama i baletskim školama iz okolnih država, dale su ovaj jedinstven proizvod u ovom delu Evrope. GALIS se zasniva na službenom POSVETNOM GLASNIKU sa svim kasnijim izmenama i dopunama. Galis školski informacioni sistem u sebi sadrži i Elektonski dnevnik.

Galis se stalno unapređuje iz dva razloga:

-potreba za praćenjem novih zakonskih propisa kod muzičkih i baletskih škola

-ugradnja kvalitetnih idejnih rešenja koja su potekla od strane korisnika

__________________________________________________________________________________________________________

Za korisnike GALIS-a najlakše se ulazi preko sajta škole i linka za ulaz u GALIS. Ovu opciju mogu da koriste svi zaposleni kao i roditelje i učenici koji pristupaju sa određenim pravima preko interneta, odnosno Elktronskom dnevniku koji je deo Galis informacionog sistema.

GALIS se zasniva na Zakonu o zaštiti privatnosti ličnosti. Obrazovna ustanova sama određuje prava pristupa, kao i server za čuvanje svih podataka bitnih za školu.

__________________________________________________________________________________________________________

Za rad u GALIS sistemu potrebni su sledeći uslovi:

 1. Stalni pristup internetu, ADSL, kablovski, Wireless, optički ili preko mobilnog telefona;
 2. Internet pregledači: Google Chrome, Mozilla, Safari…
 3. Mobilna verzija se koristi na mobilnim telefonima i tabletima: Android ili IOS
 4. Admin nalog pristupa i lozinku u početku korišćenja škola dobijaja od Autora. Ovaj nalog škola može da promeni, kao i da kreira i ažurira ostale naloge i da ih raspodeli prema svojim potrebama;

__________________________________________________________________________________________________________

GALIS informacioni sistem za muzičke i baletske škole sadrži sledeće module:
Specifikacija

 1. Rad po školskim godinama sa mogućnošću kretanja kroz iste. Mogućnost zaključavanja školske godine;
 2. Interaktivni profil škole sa mogućnošću promene osnovnih podataka o školi, obrazovnog profila, odseka, stručnog veća, glavnog predmeta a sve vezano za izabranu školsku godinu;
 3. Mogućnost dvojezičnog unosa podataka neophodnih za štampanje dvojezičnih svedočanstava;
 4. Mogućnost korišćenja sistema od najviših (admin) do najnižih nivoa privilegija (učenik). Prva kategorija su korisnici koje može admin da definiše a u drugu kategoriju su korisnici koji se automatski generišu;
 5. Modul: Učenici: a. Lični podaci b. Opšti podaci c. Podaci o roditeljima ili starateljima d. Podaci o prethodnom školovanju kao i o školi OON e. Specifični podaci o jezicima i izbornim predmetima f. Polja za dvojezični unos
 6. Modul: Upis učenika u srednju muzičku školu i opšteobrazovnu nastavu (OON) a. Redovno i vanredno školovanje b. Formiranje odeljenja SMŠ po organizacionim jedinicama c. Formiranje odeljenja OON po organizacionim jedinicama d. Upis iz skupa neupisanih učenika e. Direktan upis iz prošlogodišnjih odeljenja f. Horizontalna preraspodela učenika po odeljenjima g. Mogućnost upisa internih i eksternih učenika, kao i paralelnih i neparalelnih učenika h. Mogućnost kvartalnog upisa i. Mogućnost upisa za ubrzano napredovanje učenika
 7. Modul: Upis učenika u osnovnu muzičku školu OMŠ a. Redovno i vanredno školovanje b. Upis u pripremni razred, dvogodišnju, četvorogodišnju i šestogodišnju MŠ c. Formiranje razreda po organizacionim jedinicama d. Upis iz skupa neupisanih učenika e. Direktan upis iz prošlogodišnjih rezreda f. Horizontalna preraspodela učenika po razredima, profilima, stručnim većima, organizacionim jedinicama g. Mogućnost kvartalnog upisa h. Mogućnost upisa za ubrzano napredovanje učenika
 8. Modul: Upis u predškolsko muzičko obrazovanje a. Muzičko zabavište po grupama, nivoima, organizacionim jedinicama b. I i II pripremni razred sa i bez instrumenta c. Formiranje grupa dece za predškolsko muzičko obrazovanje iz prošlogodišnjih grupa d. Horizontalno pomeranje dece iz jedne u drugu grupu e. Mogućnost ubrzanog napredovanja decembar
 9. Modul: Izveštaji o upisu a. Generalna pretraga učenika sa mogućnošću ukrštenog pretraživanja, štampanja, eksporta u excel i pdf i filtriranje izveštaja sa sledećim poljima: • Broj prijave • Ime i prezime učenika • Nivo MŠ • Razred • Glavni predmet • Klasa • Stručno veće • Odeljenje SMŠ • Odsek • Nivo OMŠ (2,4,6) • Muzičko zabavište i pripremni razred • Odeljenje OON • Status (redovan, vanredan) • Broj matične knjige • Organizaciona jedinica • Pol • Mesto rođenja • Opština rođenja • Godina rođenja • Paralelnost • Status upisnice • Škola OON • Nacionalnost • Ponovci • Mesto stanovanja • Opština stanovanja • Način stanovanja • Zanimanje oca • Zanimanje majke • Strani jezik 1 • Strani jezik 2 • Strani jezik 3 • Izborni predmet • Fakultativni predmet
 10. Modul: Nastavnici (zaposleni) a. Lični podaci o zaposlenima b. Stručni podaci o zaposlenima c. Praćenje angažovanja za izabranu školsku godinu d. Izvoz podataka prilagođen za informacioni sistem Ministarrstva prosvete
 11. Modul: Dodeljivanju učenika nastavnicima u cilju računanja cenusa a. Formiranje klasa (individualne nastave) b. Formiranje grupa sa mogućnošću formiranja nepotpunih grupa i mešovitih grupa sa učenicima koji imaju različitu dužinu trajanja časa c. Formiranje grupa na nivou odeljenja (odeljenska nastava) d. Preraspodela učenika preko dodeljenih e. Preraspodela učenika između nastavnika f. Raspodela učenika za korepeticiju –klavirsku saradnju
 12. Modul: Izveštaji o angažovanosti nastavnika (cenus) a. Izveštaj o individulanoj angažovanosti nastavnika b. Grupni izveštaj o angažovanosti za sve nastavnike c. Izveštaj o individualnoj nastavi za OMŠ d. Izveštaj o individualnoj nastavi za SMŠ e. Pregled predavača za dati razred ili odeljenje f. Sve opcije su podložne filtriranju po razredu, organizacionoj jedinici, stručnom veću, trajanju školovanja
 13. Modul: Evidencija aktivnosti zaposlenih a. Kreiranje aktivnosti • Koncerti • Samostalni nastupi • Član žirija • Medijski nastup • Učešće na seminarima • Učešće na sajmovima • Izdavanje udžbenika • Straučno usavršavanje-razno b. Ažuriranje i pregled aktivnosti c. Dinamički izveštaji o aktivnostima po zaposlenom, vrsti aktivnosti i ostalo.
 14. Modul: Ocene, izostanci, kazne a. Unos i ažuriranje ocena za SMŠ i OMŠ b. Unos i ažuriranje ocena za OON c. Mogućnost unosa tekućih ocena sa nastavnom jedinicom i napomenom d. Mogućnost unosa zaključnih ocena e. Unos izostanaka za muzičku i opteobrazovnu nastavu odvojeno f. Unos realizacije časova po kvartalima g. Mogućnost oslobađanja učenika od određenog predmeta ili deaktivacija predmeta za određenog učenika h. Unos kazni čenika sa vrstom kazne, datumom i napomenom i. Privilegije nastavnika prilagođene unosu ocene samo iz svog predmeta
 15. Modul: Izveštaji o uspehu a. Statistika škole sa mogućnošću filtriranja • Po tipu nastave • Sa ili OON • Za redovne i vanredne učenika • Po glevnom predmetu • Po klasi • Po organizacionoj jedinici • Po odseku • Po obrazovnom profilu • Po stručnom veću • Po nastavniku i predmetu • Po načinu računanja srednje ocene (sa ili bez neocenjenih ili nedovoljnih) • Prikaz u jedinstvenu tabelu sa prethodno unetim filterima • Kvantitativni prikaz opisnog ocenjivanja I razreda OMŠ bez uticaja na statistiku
 16. Modul: Školski izveštaji a. Tabelarni prikaz uspeha učenika izabranog odeljenja SMŠ b. Tabelarni prikaz izabranog odeljenja OON c. Tabelarni prikaz razreda OMŠ d. Tabelarni izveštaj po klasi e. Tabelarni prikaz nedovoljnih i neocenjenih učenika f. Tabelarni prikaz uspeha po izabranom nastvniku
 17. Modul: Učenički izveštaji a. Prikaz uspeha jednog ili više učenika b. Uvesti filtriranje za prikaz po svim značajnim parametrima za OMŠ i SMŠ c. Tabelarni prikaz kazni učenika
 18. Modul: pedagoška dokumentacija učenika a. Zaključne ocene b. Tekuće ocene sa komentarima, datumom c. Vrsta provere znanja d. Kazne e. Koncertna aktivnost f. Štampanje pedagoške dokumentacije
 19. Modul: Izveštaji sa maturskih ispita a. Tabelarni prikaz uspeha učenika završnih razreda na maturskom ispitu sa spiskom naziva radova
 20. Modul: Štampanje i arhiviranje dokumentacije a. Podešavanje svih polja u sistemu za sve šablone b. Štampanje potvrda c. Štampanje ispisnica i prevodnica d. Štampoanje svedočanstava i uverenja SMŠ e. Štampanje diploma f. Štampanje zapisnika g. Štampanje matičnih knjiga h. Štampanje svedočanstava za OMŠ i. Štampanje svedočanstava za drugi ciklus OMŠ (A4) j. Štampanje malog dnevnika za OMŠ
 21. Modul: Interne uplate učenika a. Unos šifarnika uplata b. Ažuriranje uplata c. Štampanje uplatnica d. Izveštaji o uplatama
 22. Modul: Pregled logovanja u sistem a. Tekuće ocene b. Zaključne ocene c. Izostanci d. Upis e. Ažuriranje podataka f. Raspodela učenika g. Logovanje roditelja
 23. Modul: Koncertna aktivnost učenika i nastavnika a. Kreiranje nastupa • Interni čas • Javni čas • Koncert • Audicija • Školsko takmičenje • Kamerni nastup • Unos kompozitora i njihovih dela • Unos učenika (internih i eksternih) za nastupe • Unos nastavnika (internih i eksternih) za žirije b. Editovanje nastupa • Mogućnost naknadnih izmena početne postavke nastupa u smislu izbora učenika, nastavnika, autora i dela c. Ocenjivanje nastupa • Mogućnost pojednačnog i grupnog ocenjivanja učenika • Štampanje izveštaja o ocenjivanju nastupa d. Izveštaji o nastupu i filtriranje po: • Vrsti nastupa • Opisu nastupa • Datumu nastupa • Mestu nastupa • Broju prijave • Učeniku • Kompozitoru • Delu • Instrumentu • Klasi • Nastavniku • Radnom mestu • Oceni • Napomeni e. Štampanje i export u excel i pdf
 24. Modul: Elektonski dnevnik za roditelje i učenike a. Mogućnost pristupa sistemu pregleda ocena b. Mogućnost pregleda izostanaka i kazni c. Mogućnost pregleda kopletne pedagoške sveske učenika
 25. Modul: Interne poruke a. Slanje poruka unutar zatvorenog sistema škole b. Tekstualna, grafička audio i vizuelna komunikacija između rukovodstva škole i nastavnika c. Tekstualna, grafička audio i vizuelna komunikacija između rukovodstva nastavnika učenika i roditelja d. Tekstualna, grafička audio i vizuelna komunikacija između svih subjekata škole i tehničke podrške
 26. Modul: Mobilna aplikacija za unos ocena i izostanaka a. Unos ocena po predmetima, nastavnicima, odeljenjima, klasama b. Unos izostanaka po predmetima, nastavnicima, klasama na dnevnom i nedeljnom nivou. c. Pravdanje izostanaka od strane razrednog sterišine ili klase d. Osnovni izveštaji o ocenama nastavnika e. Osnovni izveštaji o izostancima nast