POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

1.FOTOKOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
2.POPUNjENA PRIJAVA
(DOBIJA SE U SEKRETARIJATU ILI NA SAJTU ŠKOLE)
3. POTVRDA O UPLATI DONACIJE ZA PRIJEMNI ISPIT
500,00 dinara na račun škole:
MUZIČKA ŠKOLA „ MOKRANjAC“
DEČANSKA BR.6
840-1392666-17

RADNO VREME SEKRETARIJATA ŠKOLE
od 09.00. – 14.00. časova
TEL: 011/3243-538