Mesto:Kragujevac
Adresa:Kosovska 8
PTT:34000
Opština:Kragujevac
Telefon:0038134335175
Školska uprava:Kragujevac
Školski okrug:Šumadijski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://politehnickakg.kg.edu.rs
Prvi e-mail:prvateh@eunet.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

13. фебруара 1941. год. донета је одлука о оснивању Средње техниèке школе на захтев Краљевске банске управе Дунавске бановине. Услед окупације школа није поèела са радом. Школска зграда је служила за смештај окупаторске војске, алат и машине су заплењени.

· 1. септембра 1941. год. Министарство народне привреде доноси акт о отварању Средње техниèке школе и Мушке занатске школе са одсецима: машинским и дрварским, односно дрварско-столарским. Школа је користила просторије Соколског друштва у Радниèкој колонији. Школа је била Војно-занатлијска.
· 19. октобра 1941. године, Уредбом Министарског савета, Бр. 1476, престаје са радом Војно-занатлијска школа Војно-техниèког завода а отвара Средња техниèка и Мушка занатска школа у Крагујевцу.
· Крагујеваèка трагедија одлаже рад тек формираној школи до 02. марта 1942. године. У школи је било само 54 уèеника, 32 на машинском и 22 на индустријско-дрварском. У Мушкој занатској школи у сва три разреда било је само 32 уèеника. Користила је просторије у баракама у Радниèкој колонији после ослобоðења.
· Мушка занатска школа је угашена у јесен 1943. године.
· Школске 1946/47. године школа је користила просторије Уèитељске школе „Милоје Павловиæ“.
· Решењем Централне управе војне индустрије бр. 3778 09 21.08.1948. године формира се при школи интернат у који су смештани уèеници са стране. Интернат је укинут 14.07.1954. године.
· 1947/48. школа је предата на управљање Управи војне индустрије и школовани су кадрови за потребе војне индустрије.
· 1948/49. школа запоèиње рад у новој школској згради.
· Крајем 1961. године школа прелази у надлежност општине Крагујевац и од тада школује кадрове за потребе Крагујевца и других општина Шумадије.
· У периоду од школске 1947/48. па до 1960/61. на свим одсецима је дипломирало укупно 1229 уèеника (892 на машинском, 121 на граðевинском и 216 на хемијско-технолошком).
· 1963/64. године поново је отворен граðевински одсек.
· Доградња спрата Прве техниèке школе извршено је 1964/65. године.
· На свој 30. роðендан школа добија фискултурну салу.
· 1971/72. запоèео је са радом електротехниèки одсек.
· Током школске 1972/73. школа је имала 52 одељења.
· Школске 1977/78. приступило се реализацији наставних планова и програма Заједниèке основе, а две године касније и друге фазе усмереног образовања и васпитања.
· Од 4. јуна 1981. године Прва техниèка у Крагујевцу добила је име „ОБРАЗОВНИ ТЕХНИÈКИ ЦЕНТАР 25.мај“ тако да се 25. мај славио као Дан центра и наравно Дан младости.
· После конституисања средњошколских центара предвиðено је да се у нашем центру образују кадрови у занимањима: електротехниèке, хемијско-технолошке, граðевинско-геодетске струке.
· 1990/91. године уместо граðевинско-геодетске струке отворена је саобраæајна струка.
· Школске 1993/94. поново је отворен граðевински одсек, а саобраæајна струка премештена у Техниèку школу за машинство и саобраæај.
· Од школске 2000/01. поèело је образовање уèеника на подруèју рада Пољопривреда, производња и прерада хране.
· Школу сада похаðа 1500 уèеника у èетири подруèја рада:
о електротехника,
о граðевинарство и геодезија,
о хемија, неметали и графиèарство.
о пољопривреда, производња и прерада хране.
· Од школске 2003/04.године, уписана су два нова огледна одељења:
о у подруèју рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (електротехниèар за електронику на возилима),
о и у подруèју рада ГРАÐЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈА (монтер суве градње).