Mesto:Kikinda
Adresa:Beogradska 8
PTT:23300
Opština:Kikinda
Telefon:023/042-3520
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:Tihomir Farkaš
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.oszarkoki.edu.rs/
Prvi e-mail:oszarko@open.telekom.rs
Drugi e-mail:kizzos.med@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/OS-ZARKO-ZRENJANIN-KIKINDA-111280628882718/?fref=ts

Nastava škole u prirodi može da se organizuje za učenike od I d o IV razreda u trajanju od 5 nastavnih dana, za ona odeljenja gde se opredelilo najmanje 80% roditelja.

Škola organizuje konpleksne ekskurzije za učenike od V do VIII razreda. Pri organizovanju ekskurzija vodiće se računa da broj dana bude primeran uzrastu učenika, kao i o materijalnom stanju roditelja.

Ciljevi i zadaci ekskurzija moraju biti definisani kako bi se na osnovu njih, uz pomoć agencija sastavio program.

Škola organizuje ekskurzije koje imaju karakter nastave. Cilj im je da učenici upoznaju bližu i širu okolinu, zavičaj, domovinu. Ekskurzije treba da razviju sposobnost posmatranja, zapažanja i shvatanja geografskih pojava i pojmova. Cilj im je da doprinesu vaspitanju u duhu patriotizma poznavanju prirodnih lepota zemlje, prirodnih bogatstava, i uslova života i rada naših ljudi, kao i kulturno umetničke spomenike i dr.

Da bi se ekskurzija organizovala trebalo bi njome da budu obuhvaćeni svi učenici odeljenja. Ekskurzija će se organizovati ako se na roditeljskom sastanku najmanje 70% roditelja učenika u razredu pismeno izjasni da će učenik ići na ekskurziju. Ako je broj prijavljenih učenika manji od 70% ekskurzija se ne može izvesti za isti razred.

Po povratku sa ekskurzije voda puta podnosi izveštaj direktoru škole i nastavničkom veću o realizaciji ekskurzije. Izveštaj o ekskurziji direktor saopštava na Savetu roditelja, a odeljenski starešina na roditeljskom sastanku.