Mesto:Sonta
Adresa:Vojvođanska 58
PTT:25264
Opština:Apatin
Telefon:025/792-960
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Tadijan Zvonko
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osivangoranko.edu.rs
Prvi e-mail:direktor.oss@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

O NAMA

Kratak istorijat

Sonta je selo u opštini Apatin, u pograničnom pojasu uz granicu sa Hrvatskom.

Najstariji dokumenti o Sonti potiču iz doba kralja Bele III, a datiraju od 1137. do 1196.godine. Stanovništvo se uglavnom bavilo stočarstvom, ribolovom i pčelarstvom, a u manjoj meri zemljoradnjom. Od zanatlija iz tog vremena poznati su grnčari i ćurčije, a šokački kožuni i pršnjaci traženi su u to vreme u celoj Slavoniji. I dalje kroz istoriju, Sonta je ostala poznata po rukotvorinama.

U Sonti danas žive pripadnici više nacija i konfesija, među kojima vladaju odnosi uzajamnog uvažavanja i tolerancije, čijem osnaživanju svojim radom doprinosi i OŠ «I.G.Kovačić».

Osnovna škola u Sonti pojavljuje se još u 18.veku. Prema nekim podacima, prva škola je sagrađena 1779.godine. Kao i sve škole u to vreme, bila je svojina crkve i trajala je četiri godine. Škola je tada imala tri učionice. Kako u to vreme nije bila obavezna, pohađalo ju je svega 25 – 30% dece dorasle za školu, od čega manji broj devojčica. Većina đaka je posle drugog razreda napuštala školu. Početkom 20.veka uvedeno je šestogodišnje školovanje koje takođe nije bilo obavezno. Škola je radila u dve smene, s tim što su četvrtak i subota bili posvećeni isključivo verskoj nastavi. Od 1920. godine nastava u školi se izvodi na srpskom, nemačkom i mađarskom jeziku. Pored toga, od 1920.godine pri školi radi «Šegrtska škola» u kojoj je školovanje trajalo dve do tri godine, a postojala je sve do 1956.godine. Škola svoj rad nije prekidala ni za vreme drugog svetskog rata. Po završetku rata uvedeno je obavezno sedmogodišnje školovanje, za decu od 7 do 14 godina. U to vreme školovanjem je bilo obuhvaćeno oko 70% dece. Današnji naziv «Ivan Goran Kovačić» škola dobija 1957. godine, a 21.03. (rođendan Ivana Gorana Kovačića) slavi se kao Dan škole.

Kako se nastava izvodila u tri stare zgrade, adaptirane za tu namenu, 1961.godine škola dobija novu zgradu u kojoj se i danas velikim delom izvodi nastava. Krajem 80-ih godina 20.veka, tada postojećoj zgradi je dograđen novi deo, sa savremno opremljenim kabinetima za fiziku, hemiju i biologiju. Pored ovih učionica, u novi deo zgrade smeštena je bogato opremljena biblioteka, zbornica, kancelarija direktora škole, te u potkrovlju prostorija…

Početkom 80-ih godina intenzivirane su aktivnosti na opremanju škole savremenim nastavnim sredstvima, pa je tako od školske 1980/1981.godine u školu uvedena interna televizija. Upravo te godine, škola je bila najopremljnija na području Pedagoškog zavoda Sombor.

Kada se govori o broju učenika u školi, treba reći da je krajem 60-ih godina u školi bilo 1100 učenika. Od tada, pa na ovamo, broj učenika se postepeno smanjivao. Tako je npr. školske 1980/1981.godine u školi bilo 670 učenika, raspoređenih u 26 odeljenja, 13 odeljenja razredne nastave i isto toliko odeljenja u predmetnoj nastavi, a formirana su i dva odeljenja produženog boravka. Nastava se izvodila u tri zgrade. U centralnoj zgradi nastavu su pohađala 22 odeljenja, a 4 odeljenja razredne nastave smeštena su u zgradu vrtića, koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. U staroj školskoj zgradi smešten je produženi boravak. Te godine u školi je bilo 45 zaposlenih, od čega 36 nastavnika, direktor, pomoćnik direktora, sekretar, knjigovođa i pomoćno osoblje. Nastava je stručno zastupljena.

Tokom ovog razdoblja, učenici naše škole zajedno sa svojim nastavnicima, postizali su zapažene rezultate na takmičenjima iz različitih oblasti, na svim nivoima, od opštinskog do, u to vreme, saveznog nivoa.

OŠ «I.G.Kovačić» u Sonti, nalazi se u centralnom delu mesta. U neposrednoj blizini škole, nalaze se rimokatolička crkva, građena od 1807. do 1812.godine, te novosagrađena pravoslavna crkva, Dom kulture, dečji vrtić, zdravstvena ambulanta. Sa ovim institucijama škola ostvaruje veoma dobru saradnju. Škola danas radi na prostoru od ukupno 2763 m2. Nastava je kabinetskog tipa i izvodi se u 15 učionica, ukupne površine 1055 m2. Imamo biblioteku površine 38 m2, sa oko 6000 naslova. Od decembra 2005.godine puštena je u rad sportska hala, ukupne površine 1300 m2, sa svom neophodnom opremom za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, kao i održavanje sportskih susreta. Pored škole, halu koriste i brojni sportski klubovi i sekcije u koje su uključeni sadašnji i bivši učenici naše škole. Za učenike se organizuje užina u školskoj trpezariji, koju koristi najveći broj učenika škole. Učenicima iz porodica lošeg materijalnog statusa obezbeđuje se besplatna užina, u saradnji sa opštinom Apatin i Centrom za socijalni rad. Svi objekti koji se nalaze u sastavu škole, priključeni su na sistem centralnog grejanja, čime se obezbeđuju optimalni fizički uslovi za izvođenje nastave.

Na žalost, tendencija smanjivanja broja učenika u školi, prisutna od prethodnih godina, nastavlja se sve do danas. Tako ove školske godine imamo 310 učenika, raspoređenih u 16 odeljenja. Nastava se izvodi u dve smene, i to u prepodnevnoj smeni su odeljenja od V do VIII razreda, a u popodnevnoj smeni odeljenja od I do IV razreda. Obzirom na višenacionalni sastav učenika u školi, za učenike od I do VIII razreda u skladu sa nastavnim planom i programom, organizovana je rimokatolička i pravoslavna verska nastava, prema interesovanjima učenika.

I pored značajno manjeg broja učenika, nego što je to bilo 80-ih godina, učenici naše škole su redovni učesnici na takmičenjima, gde postižu zapažene rezultate.

Škola danas ima 42 zaposlenih, od čega 26 nastavnika. Nastava je u najvećoj meri stručno zastupljena. Pored nastavnika, u školi radi direktor, školski pedagog, bibliotekar, sekretar, šef računovodstva, te pomoćno tehničko osoblje. Mnogi od naših nastavnika nagrađivani su u dosdašnjem periodu, za rezultate koje su postizali u svom radu.

Od januara 2006. godine škola je uključena u program «Školski Grant», za koji je konkurisala projektom pod nazivom «Kreativna nastava».

U okviru projekta, do sada je realizovana prva faza seminara «Aktivno učenje», te je izvršena obuka svih nastavnika u školi za korištenje računara u pripremi i izvođenju nastave. Za potrebe izvođenja nastave nabavljen je prenosni računar (lap-top) i video-bim, koji su dostupni svim nastavnicima.

Prošle godine (2009.) škola se uključila u projekat „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Škola je u dve faze učestvovala u DILS projektima,za osnaživanje i inkluziju romske zajednice u školovanju dece.U sklopu projekta su držani seminari u školi i modernizovana su nastavna sredstav,stavljene nove bele table a od EU je dobijena donacija u vidu fotokopir mašine,magične table,lap-topa i mašine za koričenje.

U dva navrata je škola bila obuhvaćena TIMSS-ovim istarživanjima,kao i PISA testiranjem 2009.godine.

Škola je opremljena informatičkim kabinetom sa 30 mesta,internetom koju učenici mogu koristiti u nastavi.

Iako u teškoj materijalnoj situaciji,škola redovno šalje nastavnike na seminare i stručno usavršavanje.