Mesto:Subotica
Adresa:Boze Šarčevića 21
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/546-425
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:vd Đurić Kiš Melinda
Telefon direktora:024 548 136
Telefon sekretara:024 548 425
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://os10oktobar.edu.rs/index.htm
Prvi e-mail:osdesokt@mts.rs
Drugi e-mail:osdedokt@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/groups/112278838855016/?fref=ts

10oktobarŠkola danas

Škola se nalazi oko 3km od centra grada Subotice, u Mesnoj zajednici “Novi grad”, koja je jedna od najuređenijih u gradu. Učenici koji pohađaju OŠ “10. oktobar” uglavnom stanuju na području ove mesne zajednice. Okružena je zelenilom, travnatim površinama, sportskim terenima, igralištem, udaljena je od gradske buke i saobraćaja. Sredina je višenacionalna. U školi se odvija nastava na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku, i dvojezično na srpskom i nemačkom odnosno na mađarskom i nemačkom jeziku. Socijalna struktura škole je optimalna a takode i materijalno, ekonomski uslovi učenika. Sredina u kojoj se škola nalazi omogućava saradnju sa kulturnim institucijama u gradu, sportskim i drugim društvenim organizacijama.OŠ “10.oktobar”, Subotica izgradena je 1961. godine. Zgrada škole je rekonstruirana 2002. godine. Škola je jednospratni objekat sa potkrovljem. Fiskulturna sala je izgrađena 1974. godine, krovna konstrukcija je obnovljena 2009. godine.

Nastava se odvija u jednoj školskoj zgradi čija površina iznosi zajedno sa sportskim terenima u dvorištu 3112.62 m2, površina dvorišta je 9268m2. Nastava se izvodi u školskoj zgradi u 1902 m2. Potkrovlje objekta se sastoji od tri učionice, dnevnog boravka, prostorije za garderobu, sanitarnog čvora i arhivu. Na prvom spratu nalaze se pet učionica i kancelarija pedagoga, manji prostor za razglas i sanitarni čvor za dečake. Na prizemlju se nalaze četiri učionice- biblioteka, zbornica, kancelarije, dva sanitarna čvora, kuhinja i prostorija za spremačice. Iz glavne zgrade hodnik vodi do fiskulturne sale.Nastava se odvija u 16 odeljenja i dve grupe produženog boravka, sa ukupno 356 ucenika i 43 zaposlenih u školi. Učenicima, koji žive u teškim socijalnim- ekonomskim uslovima gradska uprava u saradnji sa školom obezbeduje užinu besplatno, kao i mogućnost putovanja učenika do škole. Sredina u kojoj se škola nalazi omogućava saradnju sa kulturnim institucijama u gradu, sportskim i drugim društvenim organizacijama.

Od 2011/2012. godine u školi u prvom ciklusu postupno se uvodi dvojezična nastava, na srpskom i nemačkom odnosno na mađarskom i nemačkom jeziku. U školskoj 2015/2016 godini svi učenici prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja i učenici petih razreda obuhvaćeni su u program dvojezične nastave. Od školske 2016/2017 godine učenici od drugog do šestog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obuhvaćeni su u program dvojezične nastave. Po Zakonu o osnovniom obrazovanju i vaspitanju, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilniku o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave i Školskog programa u prvim razredima učenici fakultativno uče nemački jezik. Program dvojezične nastave podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Savezna Republika Nemačka, Ambasada Nemačke u RS, gradska uprava Subotice, Savet roditelja, Školski odbor i Nastavnicko veče OŠ „10. oktobar“.
Škola je u 2013. godini postala partnerska škola SR Nemačke, 2.12.2013. potpisan je sporazum između dve gimnazije u Subotici i četiri osnovne škole u vezi sa nastavnim predmetom nemački kao strani jezik u kome su se škole obavezale da će na kraju obrazovnog ciklusa učenici polagati ispit za sticanje DSD diplome. Grad Subotica – gradonačelnik, i Savezni zavod za upravne poslove – Centralna služba za škole u inostranstvu, načelnik Regionalnog biroa za Jugoistočnu Evropu 28.01.2016. godine potpisali su, u Gradskoj kući, Memorandum o razumevanju i poslovno-tehničkoj saradnji. Predmet Memoranduma je uspostavljanje, proširenje i učvršćivanje korisne saradnje između strana potpisnica u cilju unapređenja sistema obrazovanja i vaspitanja. Međusobna saradnja će se ostvarivati kroz realizaciju različitih projekata iz oblasti nastave na srpskom i nemačkom, kao i na mađarskom i nemačkom jeziku. Strane potpisnice će podržavati razmenu stručnjaka u oblasti obrazovanja, angažovanjem stručnog kadra iz Savezne Republike Nemačke, kao izvornih govornika nemačkog jezika, ili nastavnika nemačkog jezika iz Republike Srbije koji će pružati pomoć nastavnicima u izvođenju nastave u Osnovnoj školi „10. oktobar”. Grad Subotica će obezbediti sredstva za nastavnika iz Republike Srbije. Savezni zavod za upravne poslove – Centralna služba za školstvo u inostranstvu će bez nadoknade obezbediti polaganje ispita i sticanje DSD diploma (diplome iz nemačkog jezika Deutsčes Spračdiplom) koje dodeljuje Stalna Konferencija ministara kulture pokrajina u SR Nemačkoj. Osnovna škola ima pravo da na kraju 8. razreda sprovede DSĐispit prvog stepena. Od ostvarenog rezultata na ispitu stiče se sertifikat DSD A2 ili DSD diploma prvog stepena (jezični nivo B1). DSD ispiti zasnivaju se na Evropskom referentnom okviru za jezike Evrope. Nemačka strana će za nastavnike-predstavnike nemačkog jezika iz Republike Srbije vršiti obuku radi pripreme i održavanja DSD ispita i svake godine će organizovati kontinuirano stručno usavršavanje za nastavnike nemačkog jezika kao i za nastavnike drugih predmeta koji realizuju deo nastave na nemačkom jeziku u osnovnoj školi.

Model dvojezične nastave za koje se škola opredelila:

Učenici dvojezičnih odeljenja uče gradivo u istom obimu i prema istim kriterijumima kao i ostali učenici, koji nastavni plan i program pohađaju samo na maternjem jeziku.

Dvojezična nastava na srpskom i nemačkom jeziku kao i na mađarskom i nemačkom nastavnom jeziku u OŠ „10.oktobar“ podrazumeva uvođenje i realizaciju dela nastave od 30% u prvom ciklusu i u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

U prvom ciklusu na nemačkom jeziku uče se sledeći predmeti /nedeljno po jedan čas/: muzička kultura, fizičko vaspitanje, likovna kultura na nemačkom jeziku i pojačana nastava nemačkog jezika sa tri časa nedeljno u vidu ostalih oblika obrazovnog – vaspitnog rada, fakultativnog nastavnog predmeta.

U drugom ciklusu, u petom razredu se na nemačkom jeziku uče sledeći predmeti: likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, biologija i geografija. 30% od ukupnog godišnjeg fonda časova tih predmeta se uči na nemačkom jeziku. Odabrane teme iz navedenih predmeta realizuju se na nemačkom jeziku. Provera znanja iz prednje navedenih predmeta je na srpskom ili na mađarskom jeziku /maternjem jeziku/.

Za kvalitetniju realizaciju projekta dvojezične nastave u školi angažovan je nastavnik iz SR Nemačke i volonter iz SR Nemačke- izvorni govornici nemačkog jezika.

Engleski jezik uči se od prvog do osmog razreda kao obavezan strani jezik.
Informatički kabinet je opremljen sa 25 računara, učenici škole ga svakodnevno koriste. Nastavnici u zbornici mogu da se služe internetom, BIM projektorima i digitalnim fotokopirnim aparatom za štampanje potrebnog matarijala za nastavne i vannastavne aktivnosti. Nastavnici mogu da koriste nova nastavna sredstva, koja su obezbeđena u cilju realizacije kvalitetnije nastave, učestvuju na seminarima da bi nova saznanja primenili u praksi. Đaci škole posećuju školsku biblioteku, u kojoj mogu naći knjige za lektiru kao i druge lepe, interesantne knjige i časopise. U svim ucionicama se nalazi DVD uredaj i Tv koji je povezan sa kablovskim sistemom, postoji mogućnost priključenja na bežičnu internet mrežu u celoj školskoj zgradi. U proteklim godinama u školi je obnovljena svlačionica i toaleta kod fiskulturne sale, postavljene su betonske kocke kod ulaza škole, zamenjena je vodovodna instalacija u školskoj zgradi, u učionice na spratu uvedena je vodovodna i kanalizaciona mreža i ugradeni su umivaonici, započeta je zamena prozora, ugraden je komunikator na postojeci alarmni sistem radi veće bezbednosti školske zgrade. Postavljen je video nadzorni sistem, koji prati dogadaje 24 casa u školskoj zgradi i u dvorištu škole. Angažovana je i služba za obezbedenje. Uz pomoć AP Vojvodine Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje 2009. godine odobrena su materijalna sredstva za rekonstrukciju ravnog krova fiskulturne sale. Postojeći ravan krov od 1974. godine zamenjen je novom krovnom konstrukcijom, obezbedena je ventilacija u fiskulturnoj sali, postavljene su zaštitne mreže na staklene površine u fiskulturnoj sali radi veće bezbednosti učenika.U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za omladinu i sport i grada Subotice realizovan je projekat 2010.godine- „Izgraden je multifunkcionalni teren za košarku i odbojku od sintetičkog materijala” u školskom dvorištu, koji učenici rado koriste za nastavne i vannastavne aktivnosti. Produženi boravak radi u dve grupe(srpski jezik, mađarski jezik), obuhvata učenike od prvog do četvrtog razreda i radi tokom cele školske godine. U produženom boravku dva zaposlena nastavnika posvećuju pažnju učenicima pre ili posle nastave. Ritam rada u produžnom boravku nastavnici lepo osmišljavaju (izrada domaćih zadataka, vežbanje i razne slobodne aktivnosti). U produženom boravku učenicima je obezbedena išrana, ručak ili užina. Tokom školske godine redovno se organizuje dežurstvo učitelja, nastavnika i pomoćnog osoblja. Promena smena se odvija mesečno, u skladu sa odlukom na aktivu direktora subotičkih osnovnih škola. Početak nastave prepodne pocinje u 8,oo časova, popodne u 14,oo časova. U slučaju kada viša odeljenja pohađaju nastavu prepodne, početak nastave je od 7,30 časova, a popodne od 13,30 časova. Rad sa roditeljima se odvija u vidu roditeljskih sastanaka, Saveta roditelja i individualnih razgovora. Roditelji se putem ovih aktivnosti informišu o pravima i obavezama učenika. Takođe mogu dati svoje predloge i sugestije za poboljšanje obrazovno- vaspitnog rada ustanove i uslove rada škole. Svi zaposleni OŠ „10. oktobar“ maksimalno se zalažu za kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje, za saradnju sa svim kulturnim i društvenim organizacijama, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, gradskom upravom Subotica kao i sa svim nadležnim organima za obrazovanje i vaspitanje dece u cilju ostvarivanja Razvojnog plana škole, Školskog programa i Godišnjeg plana rada škole.