Mesto:Mladenovac
Adresa:Kralja Petra Prvog br.175
PTT:11400
Opština:Mladenovac
Telefon:011/824-4191
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Nada Torbica Đokić
Telefon direktora:011/8244-191
Telefon sekretara:011 8244191
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:https://www.musicmlad.com
Prvi e-mail:muzicka.skola.mladenovac@gmail.com
Drugi e-mail:musicmlad@mts.rs
Facebook:https://www.facebook.com/Muzika-kola-Stevan-Hristi-Mladenovac-848109878667547/?fref=ts

Škola danas

Osnovna muzička škola „Stevan Hristić“ u Mladenovcu osnovana je 1994. godine, zahvaljujući velikom entuzijasti i njenom prvom direktoru gospodinu Aci Paniću. Školu godišnje pohađa između 160 i 170 učenika. Kolektiv škole čini 17 nastavnika i 6 zaposlenih van nastave. Od 1996. godine direktor škole je gospođa Nada Torbica Đokić – profesor klavira.

Tokom prvih 14 godina od osnivanja, škola je radila u neodgovarajućim prostornim uslovima i nedovoljno dobro opremljena, da bi, zahvaljujući velikom angažovanju zaposlenih, od SO Mladenovac (2006. godine) bilo dobjeno proširenje školskog prostora (sa približno 200 m2, na oko 400 m2), a zatim (2008. godine) izvršena i njegova adaptacija i opremanje nameštajem i nastavnim sredstvima. Škola sada raspolaže sa 10 učionica i 3 kancelarije, a u školi postoje i nastavnička soba i mala, lepo uređena koncertna sala sa polukoncertnim klavirom.

Današnji izgled sale OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Današnji izgled sale OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Današnji izgled sale OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Kvalitet rada škole je iz godine u godinu bivao sve bolji, o čemu govore rezultati škole postignuti na Republičkom takmičenju i Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Najuspešnije takmičarske godina od osnivanja škole bile su 2005/2006., kada su i ekipa škole i kamerni ansambl na 50.Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Zaječaru osvojili prvu nagradu i 2006/2007. kada je na Republičkom takmičenju škola, iako jedna od brojčano najmanjih osnovnih muzičkih škola Srbije, osvojila 4. mesto u toj konkurenciji.

Najava značajnih aktivnosti u OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu

Najava značajnih aktivnosti u OMŠ „Stevan Hristić“ u Mladenovcu. Zahvaljujući dobrom kvalitetu nastavnog kadra, zalaganju svih zaposlenih, kao i generacija istaknutih učenika škole, OMŠ „Stevan Hristić“ je, od obrazovno-vaspitne ustanove skromnih mogućnosti, tokom godina prerasla u značajnu kulturno-obrazovnu instituciju u gradu Mladenovcu, razvijajući najraznovrsnije oblike saradnje, kako sa institucijama kulture, tako i sa obrazovnim institucijama, sa SO Mladenovac, radnim organizacijama i udruženjima, želeći da nađe i zadrži svoje mesto i značaj, pre svega u lokalnoj zajednici, a onda i šire.Osnovno muzičko obrazovanje u OMŠ „Stevan Hristić“ steklo je do sada preko 400 učenika. Među njima nije mali broj i onih koji su nastavili školovanje u srednjim muzičkim školama i na fakultetima muzičke umetnosti u zemlji i inostranstvu.

ORGANIZACIJA RADA I AKTIVNOSTI USTANOVE

Trajanje školovanja u OMŠ „Stevan Hristić“ je različito u zavisnosti od odabranog glavnog predmeta. U slučaju da je glavni predmet klavir, harmonika, violina ili gitara, školovanje traje 6 godina, ako je glavni predmet neki od duvačkih instrumenata – flauta, klarinet ili truba školovanje traje 4 godine, dok osnovno muzičko obrazovanje za solo pevanje traje 2 godine. Pored nastave glavnog predmeta, koja se održava 2 puta nedeljno, učenici, u zavisnosti od toga koji instrument i razred pohađaju, imaju obavezu pohađanja i nastave solfeđa, teorije muzike ili grupnog muziciranja.

Za decu koja žele da postanu redovni učenici muzičke škole obavezno je polaganje prijemnog ispita u cilju procene muzičkih sposobnosti, a veoma je važno povesti računa o usklađivanju trajanja školovanja u muzičkoj, sa trajanjem školovanja u osnovnoj školi.

Za decu koja žele da se pripreme za polaganje prijemnog ispita OMŠ „Stevan Hristić“ organizuje pripremnu nastavu tokom tri poslednje subote maja meseca, nakon čega, (početkom juna) sledi polaganje prijemnog ispita, a zatim i upis učenika u prvi razred.

Redovna koncertna aktivnost škole obuhvata održavanje:

– Koncerata učenika i profesora na završetku svakog klasifikacionog perioda

– Internog časa klase svakog profesora (najmanje 4 puta godišnje)

– Javnih časova odseka

– Zajedničkih koncerata muzičkih škola regiona (3-4 puta godišnje, uvek u drugoj školi)

– Koncerata za učenike I-IV razreda osnovnih škola Mladenovca u sali Centra za kulturu (2 puta godišnje po 3 koncerta, za ukupno oko 2.000 učenika osnovnih škola)

– Prezentacija muzičkih instrumenata za učenike VII razreda osnovnih škola

– Koncerata duhovne,operske i etno muzike za učenike VIII razreda osnovnih škola

– Novogodišnjeg koncerta pod maskama za učenike muzičke škole mlađeg uzrasta

– Novogodišnjeg koncerta starijih učenika i profesora škole

– Koncerta povodom školske slave Sveti Sava

– Završnog koncerta učenika u sali škole – svake godine u drugoj polovini juna

– Koncerta povodom Dana škole – svake godine u drugoj polovini juna

Koncert bivše učenice Jelene Rakić, koloraturnog soprana, uz klavirsku saradnju pijanistkinje Jelene Popović održan je 26.09.2008.

Koncert bivše učenice Jelene Rakić, koloraturnog soprana, uz klavirsku saradnju pijanistkinje Jelene Popović održan je 26.09.2008.

Učenici i profesori škole su otvoreni za saranju i redovno se uključuju u:

– Raznovrsne manifestacije organizovane povodom obeležavanja zančajnih godišnjica u gradu

– Programe biblioteke „Despot Stefan Lazarević“

– Program dodele Novogodišnjih paketića u radnim organizacijama u Mladenovcu

– Novogodišnji program u organizaciji Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa posebnim potrebama, koji se svake godine održava u Sali Centra za kulturu

– Programe otvaranja izložbi likovnih radova učenika osnovnih škola Mladenovca

– Programe otvaranja izložbi likovnih radova polaznika likovne radionice „Kontura“

– Program otvaranja Uskršnje izložbe u Muzeju grada Mladenovca

– U različite programe povodom obeležavanja Dana SO Mladenovac svake godine 02. avgusta

Manifestacija "Muzički tobogan" - decembar 2008. godine

Manifestacija „Muzički tobogan“ – decembar 2008. godine

Škola je organizator raznovrsnih koncerata:

– Koncerata bivših učenika

– Koncerata učenika različitih odseka srednjih muzičkih škola i FMU

– Koncerata za predškolske ustanove

– Humanitarnih koncerata učenika, bivših učenika i nastavnika

– Koncerata mlaog hora škole u saradnji sa gostima – bivšim polaznicima malog hora (2-3 puta godišnje)

– Završnog koncerta „Turnira muzičkih škola“ – svake godine u drugoj polovini maja

– Zajedničkih koncerata učenika završnih razreda – krajem maja

– Solističkih koncerata najboljih učenika – tokom juna

Škola je organizator manifestacije „Turnir muzičkih škola – Memorijal Aca Panić“

„Turnir muzičkih škola – Memorijal Aca Panić“ je Regionalno takmičenje osnovnih muzičkih škola za klavir, harmoniku, violinu, gitaru, flautu, klarinet, trubu, solo pevanje i kamernu muziku. Manifestacija se održava svake godine u drugoj polovini maja na pet lokacija: Koncertna sala škole, Mala sala škole, Velika sala Centra za kulturu, Sala Gimnazije u Mladenovcu i Plenumska sala SO Mladenovac. Ciljevi održavanja manifestacije su: da što većem broju učenika bude pružena prilika da se takmiči; da tokom priprema za takmičenje (i samog takmičenja), budu sagledane mogućnosti svakog učenika, kako bi naredne godine najbolji učenici bili pripremani za Republičko takmičenje ili Festival muzičkih i baletskih škola Srbije; da se animiranjem široke baze, što bolje sagledaju učeničko-nastavnički resursi kojima škola raspolaže, kako bi se njihovim pravilnim vođenjem došlo do što bolje i kvalitetnije škole u celini; da se, na nenametljiv način, kvalitetom izdvoje, i kao takvi podrže, nastavnici sa najboljim razultatima; da se dođe do boljeg kvaliteta sviranja učenika na godišnjim i završnim ispitima; da se bolje sagleda kvalitet učenika i škole u odnosu na druge učenike i škole u ragionu, kao i da se podstakne razmena iskustava i neguje saradnja među nastavnicima škola regiona, uzimajući u obzir mnoge sličnosti, ali i mnoge njihove razlike, kako bi učeći jedni od drugih, svi zajedno što više napredovali.

 

Koncert Katarine Đorđević - apsolventa FMU u Beogradu 27.04.2009. god. u sali škole, klavirski saradnik Uki Ovaskainen

Koncert Katarine Đorđević – apsolventa FMU u Beogradu 27.04.2009. god. u sali škole, klavirski saradnik Uki Ovaskainen

Poseban značaj škola pridaje saradnji sa muzičkim školama iz drugih gradova i država, sa fakultetima muzičke umetnosti, sa renomiranim umetnicima, koji su održali niz značajnih koncerata i predavanja u sali škole, ali i sa bivšim učenicima škole, od kojih su mnogi nastupali, na koncertima organizovanim povodom Dana škole, uzimali učešća na humanitarnim koncerima u organizaciji škole, ili održavali svoje solističke koncerte u sali škole.

Počev od školske 2007/08. škola za svoje učenike i profesore redovno organizuje radionice komunikacije uvek različitog i interesantnog, sadržaja, koje veoma doprinose razvijanju pozitivne radne atmosfere, a time i kvalitetu rada ustanove u celini.

 

Muzička škola, Mladenovac

Radionica komunikacije za učenike održana 04.04.2009. u Sali škole

Muzička škola, Mladenovac

Radionica komunikacije za učenike održana 04.04.2009. u Sali škole

 

 

 

 

 

 

 

Obeležavanje Dana Opštine Mladenovac 02. avgusta 2009. godine, za OMŠ „Stevan Hristić“ bila je prilika da, uzimajući učešća u manifestaciji „Mladenovački korzo 21. veka“, obeleži petnaestogodišnjicu svog rada, počev od osnivanja škole 1994. godine. Mladenovčani koji su 02. avgusta bili na platou ispred škole imali su priliku da vide dvadesetominutni film – retrospektivu o radu škole počev od njenog osnivanja, koji je zasnovan na arhivskom materijalu (fotografijama i video – zapisima). Pored toga prikazan je i slajd šou sa fotografijama sa svih, za školu značajnijih dešavanja od 1994 do 2009.

Na platou ispred škole bila su postavljena dva velika panoa (210×130), na kojima su bile izložene fotografije sa najznačajnijih koncerata, takmičenja i putovanja, kao i spisak svih održanih koncerata, ostvarenih u saradnji sa ustanovama obrazovanja, kulturnim ustanovama i različitim organizacijama, udruženjim, kao i renomiranim umetnicima. Pored panoa, na platou ispred škole bio je izložen i plakat sa fotografijama svih priznanja osvojenih od osnivanja škole do danas, tako da je svaki bivši učenik, koji se takmičio tokom školovanja, pored mnogobrojnih fotografija izloženih na panoima, mogao ponovo da vidi i svaku svoju diplomu sa upisanom nagradom i brojem osvojenih poena.

Sadašnji, bivši i budući učenici škole izveli su tom prilikom kraći muzički program, koji su naši sugrađani sa pažnjom propratili i nagradili aplauzima. Istoga dana, sa početkom u 12 sati, bivša učenica Ana Stanković i profesor Vladan Kulišić nastupili su u okviru programa Svečane sednice SO Mladenovac.

 Obeležavanje Dana Opštine Mladenovac 02. avgusta 2009. godine

Obeležavanje Dana Opštine Mladenovac 02. avgusta 2009. godine.