Mesto:Raška
Adresa:Omladinski centar bb
PTT:36350
Opština:Raška
Telefon:036/736-043
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 1
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://gimnazijaraska.edu.rs
Prvi e-mail:lukovic.jovanka@gmail.com
Drugi e-mail:
Facebook:

gimraska

Istorijat Gimnazije

Škola se nalazi u ulici Omladinski Centar bb. u Raški.

Osnovana je Rešenjem Narodnog odbora opštine Raška, broj 1024. od 5.2.1963.godine. Od dana osnivanja do 1978.godine škola egzistira kao samostalna vaspitno-obrazovna organizacija. Godine 1978. formiran je Mešoviti obrazovni centar za usmereno obrazovanje i vaspitanje, za čiji je rad, Rešenjem Republičkog sekretarijata za obrazovanje i nauku SR Srbije, broj 022-49/78-08 („Službeni glasnik SR Srbije“, broj 31/78), data saglasnost da Gimnazija bude u sastavu ovog Centra.

Polazeći od zaključaka Skupštine Srbije od maja 1983.godine o racionalizaciji mreža i kapaciteta srednjih škola u svim regionalnim međuopštinskim zajednicama u SR Srbiji van SAP, usvojen je Program razvoja mreža i kapaciteta srednjih škola. Prema ovom Programu izvršena je transformacija Mešovitog obrazovnog centra za srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje u Obrazovni centar „25. maj“ na čiji je rad Republički komitet za obrazovanje i fizičku kulturu, Rešenjem broj 022-302-82-08 („Službeni glasnik SRS“, broj 3/82), dao saglasnost.

U Obrazovnom centru Gimnazija je imala prirodno-matematičku i kulturno-jezičku struku, i kao takva egzistirala je punih dvanaest godina.

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju iz 1990.godine, utvrđena su dva osnovna tipa srednje škole: gimnazija kao opšte-obrazovna škola i srednja stručna škola.

Odlukom Skupštine SR Srbije o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola („Službeni glasnik SRS“, broj 25/90 i 55/90; „Službeni glasnik RS“, broj 30/91), i Odlukom Vlade Republike Srbije o mreži srednjih škola („Službeni glasnik SRS“, broj 25/90 i 55/90; „Službeni glasnik RS“, broj 30/91), i Odlukom Vlade Republike Srbije o mreži srednjih škola u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 7/93), opštini Raška ponovo je vraćena Gimnazija sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom kao samostalna obrazovno-vaspitna organizacija.

Gimnazija u Raški je organizovana kao ustanova, i kao takva, Rešenjem reg.br. 1-300-00 od 8.4.1991.godine, upisana je u registar kod Opštinskog privrednog suda u Kraljevu.

Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije 022-05-138/93-03 od 11.3.1994.godine ispunjeni su propisani uslovi da škola ostvaruje nastavni plan i program Gimnazije društveno-jezičkog i prirodno-matemaatičkog smera u I, II, III i IV razredu.