Mesto:Bor
Adresa:Zeleni bulevar 26
PTT:19210
Opština:Bor
Telefon:030/432-271
Školska uprava:Zaječar
Školski okrug:Borski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://gimnazija-bor.edu.rs/
Prvi e-mail:gimnazijabor@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

 Гимназија у Бору почела је са радом 1944. године, као прва средња школа у историји Бора. У свом развоју имала је два периода – први, од оснивања до прерастања у „вишу“ средњу школу 1954. године тј. до издвајања њених виших разреда   у самосталну школу и припајања нижих разреда
osnovnim školama u Boru; drugi period, od njenog pretvaranja, iste godine, u „višu„ gimnaziju do danas. Viša mešovita gimnazija u Boru koja je 26.februara 1957. godine dobila ime „Bora Stanković“,  od  školske  1959/60.  godine  postaje  opšteobrazovna  jedinstvena  četvorogodišnja škola sa dva smera: društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim.

Međutim, donošenjem Zakona o srednjem usmerenom obrazovanju od strane Skupštine SR Srbije 1976.godine i formiranjem Politehničkog obrazovnog centra „Ivo Lola Ribar“ školske
1979/80. godine u sistemu srednjeg obrazovanja gimnazija prestaje da radi. Nakon jedne decenije, Skupština opštine Bor donosi odluku o osnivanju gimnazije. Na toj osnovi, školske 1990/91. godine ponovo je počela da radi Gimnazija „Bora Stanković“, koja je zadržala svoj stari naziv iz
1976. godine.

Svoje ustrojstvo gimnazija dobija Zakonom o srednjem obrazovanju. Do školske 1993/94. godine nastava se u gimnaziji izvodila po jedinstvenom nastavnom planu, a od te godine uvode se dva smera: društveno-jezički i prirodno-matematički. Gimnazija „Bora Stanković“ u Boru bavi se obrazovno- vaspitnom delatnošću i stručnim obrazovanjem kadrova za područje rada:

DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER

Obrazovno-vaspitni rad izvodi nastavni kadar sastavljen isključivo od profesora.

Zadatak škole je da svojom organizacijom obrazovno-vaspitnog rada obezbedi:
–    sticanje i usvajanje opštih i stručnih znanja zasnovanih na savremenim dostignućima
nauke, tehnologije, kulture i umetnosti;
–    podsticanje i razvijanje trajnog interesovanja za nova saznanja i osposobljavanje za stalno samoobrazovanje;
–    podsticanje   profesionalnog   razvoja   u   skladu   sa   individualnim   mogućnostima   i društvenim potrebama za kadrovima;
–    usvajanje naučnog pogleda na svet, razvoja kritičkog mišljenja i svesti o demokratiji i slobodama čoveka i garđanina;
–    sticanje radnih navika, razvijanja odgovornosti i stvaralačkog odnosa prema radu, radnim sposobnostima i osećajima za solidarnost, kulturu rada i korišćenja radnog vremena;
–    razvijanje  svesti  o  ličnoj  i  društvenoj  odgovornosti, kao  i  zaštiti  materijalnih i duhovnih vrednosti u društvu;
–    razvijanje i negovanje solidarnosti, čovekoljublja i drugih pozitivnih svojstava ličnosti;
–    razvijanje  i  negovanje  fizičkih  i  psihičkih  sposobnosti  ličnosti,  jačanje  svesti  o potrebi  čuvanja  zdravlja  i  zaštiti  čovekove  sredine,  unapređivanje  odnosa  prema polovima;
–    razvijanje potrebe za permanentnim bavljenjem sportom i rekreacijom.
 
Gimnazija  poseduje  zgradu  ukupne  površine  od  2364,58  m2.  Škola  raspolaže  sa  15 klasičnih učionica, 3 specijalizovane učionice  ( dva kabineta računarstva i informatike, jedna laboratorija za hemiju, 3 opremljena kabineta za fiziku, hemiju i likovnu kulturu, prostorijom za nastavničku kancelariju, prostorijom za učeničke aktivnosti (Lolina soba), biblioteku, kancelarijama za direktora škole, sekretara škole, knjigovodstvo (računovodstvo) i stručnog saradnika, prostorijama za pomoćno osoblje, ostavama i tri sanitarna čvora. Škola ima školsko
dvorište površine 3603 m2. Za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja koristi se fiskulturna sala koju koristimo zajedno sa Mašinsko-elektrotehničkom školom. Pri povoljnim vremenskim uslovima nastava iz fizičkog vaspitanja izvodi se na sportskim terenima površine 1 ha 1a 18 m2.

U školi se nalazi zubna ambulanta koja pruža usluge svim učenicima srednjih škola.